Kancelaria Radców Prawnych

Aktualności

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Już 25 marca 2021 roku kredytobiorcy powinni uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące materii kredytów walutowych, co powinno przyczynić się do sprawniejszego rozstrzygania spraw przez sądy powszechne i wpłynąć pozytywnie na spójność orzecznictwa.

W dniu 29 stycznia 2021 r., w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących problematyki kredytów walutowych, dotyczących możliwości uzupełnienia luk w umowie kredytu wobec wyeliminowania klauzul abuzywnych, możliwości dalszego trwania umowy (tj. czy umowa jest wykonalna bez abuzywnych klauzul waloryzacyjnych), kwestii sposobu rozliczenia świadczeń w przypadku ustalenia nieważności umowy (czy zastosowanie ma tzw. teoria salda czy też teoria dwóch kondykcji), kwestii przysługiwania bankowi roszczenia o wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, a także przedawnienia roszczeń.

Odpowiedzi na przedstawione zagadnienia, w kompleksowy sposób powinny rozstrzygnąć największe kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w związku z niezwykle doniosłym społecznie problemem kredytów walutowych, w szczególności zaś tzw. kredytów frankowych. Posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyznaczono na dzień 25 marca 2021 r. na godz. 10.00.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Sądu Najwyższego: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=725-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

Możliwość komentowania Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień kredytów walutowych. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!