Kancelaria Radców Prawnych

W ramach kierowanych do nas przez klientów zapytań często poruszaną kwestią jest zawarcie aneksu umożliwiającego kredytobiorcy spłatę kredytu pseudofrankowego bezpośrednio w walucie CHF i wpływu tej okoliczności na możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności umowy.
Odpowiadając na tak postawione pytanie miło jest nam przekazać Państwu, że w zdecydowanej większości przypadków zawarcie aneksu nie ma żadnego znaczenia dla możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem. Podobnie odbierać należy wszelkie inne aneksy zawierane już na etapie wykonywania umowy kredytu, w tym również te dotyczące „doprecyzowania” kryteriów ustalania kursów waluty obcej przez bank.
Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 29/17 – oceny kwestionowanych postanowień umowy pod kątem niedozwolonego charakteru dokonuje się wyłącznie według stanu z chwili zawarcia umowy. Tym samym, wszelkie okoliczności powstałe już na etapie wykonywania umowy kredytu (w tym ewentualnie zawierane aneksy czy rzeczywisty sposób ustalania kursu waluty przez bank) w ogóle nie są brane pod uwagę przy ustalaniu, czy postanowienia umowy mają charakter niedozwolony i jakie skutki niesie to dla samej umowy.
Uczynioną przez Sąd Najwyższy konkluzję potwierdza zresztą treść zarówno Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jak i przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 93/13/EWG: „Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna”.
Jak wynika natomiast z art. 3852 k.c.: „Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny”.
Jeżeli zatem zawarliście Państwo na etapie wykonywania umowy kredytu aneks o spłacie kredytu bezpośrednio w CHF czy wprowadzeniu do umowy kryteriów ustalania kursu waluty, to w żadnym wypadku nie odbiera to Państwu prawa do skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw przed sądem powszechnym.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!