Kancelaria Radców Prawnych

Z uwagi na częstotliwość zgłaszanych nam przez klientów zapytań, pragniemy poinformować Państwa, iż nawet całkowita spłata Państwa kredytu nie zamyka drogi do skutecznego dochodzenia roszczenia pieniężnego od kredytodawcy.
W istocie brak jest bowiem jakichkolwiek przeciwskazań dla uznania za nieważną nawet umowy całkowicie wykonanej przez kredytobiorcę, tj. gdy kredyt został już całkowicie spłacony. Przeciwnie – przyjęcie założenia przeciwnego byłoby oczywiście sprzeczne z koniecznością zapewnienia konsumentowi pełnej ochrony wynikającej z treści Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, na co dosadnie zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15, iż: „Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on orzecznictwu krajowemu ograniczającemu w czasie skutki restytucyjne związane ze stwierdzeniem nieuczciwego charakteru – w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy – warunku znajdującego się w umowie zawartej z konsumentem przez przedsiębiorcę jedynie do kwot nienależnie zapłaconych na podstawie takiego warunku po ogłoszeniu orzeczenia, w którym sąd stwierdził ów nieuczciwy charakter”.
Co za tym idzie, również kredytobiorcy będący po całkowitej spłacie swojego kredytu mogą dochodzić roszczeń z tytułu uznania umowy za nieważną, przy czym – zgodnie z problematyką opisaną w części „Nieważność umowy – dlaczego się opłaca?” – kredytobiorca jest w takiej sytuacji do dochodzenia od banku sumy wszystkich świadczeń jakie przekazał na rzecz banku (całkowicie niezależnie od roszczenia banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu).
Podsumowując, wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi pozostaje bardzo korzystne dla kredytobiorcy również w sprawach dotyczących kredytów spłaconych, czego wyrazem jest coraz większa liczba klientów zgłaszających się do naszej kancelarii z tego typu roszczeniem.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!