Informacja o prywatności

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane w dalszej treści RODO).

Niniejsza Informacja o prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j. oraz Państwa prawa związane z tymi danymi.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j.
z siedzibą w Warszawie (00-137) pod adresem ul. Elektoralna 11 lok 8 ,

adres elektroniczny: [email protected]

numer telefonu +48 (22) 652-31-15.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO): www.giodo.gov.pl 

1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Na mocy RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu i ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do uzyskania kopii lub przenoszenia danych osobowych (otrzymania od nas podanych nam danych osobowych w dostępnym formacie celem przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i możemy być uprawnieni do odrzucenia wniosków w przypadku istnienia odstępstw. W przypadku niezadowolenia ze sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe istnieje możliwość złożenia zażalenia na stronie www.giodo.gov.pl

2. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j. gromadzi szeroko rozumiane dane osobowe, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, w szczególności są to:

 • imię i nazwisko oraz informacje do kontaktu, takie jak adres zamieszkania lub służbowy, numer telefonu i adres email,
 • informacje biograficzne, które mają na celu potwierdzić Państwa tożsamość takie jak data urodzenia, PESEL, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, numer paszportu, narodowość i kraj siedziby,
 • informacje na temat zatrudnienia, wykształcenia, sytuacji rodzinnej lub osobistej,
 • Państwa cele związane ze skorzystaniem z naszych usług,
 • informacje służące spełnieniu wymogów przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne etc.,
 • dane finansowe lub związane ze świadczeniem danych usług m.in dane związane z sytuacją majątkową i finansową Państwa lub osób, których dana czynność dotyczy, dane dotyczące Państwa działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.

Kancelaria może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Państwa, nie objęte powyższym katalogiem, o ile przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji zawartej umowy.

3. Sposoby gromadzenie danych osobowych:

Kancelaria gromadzi Państwa dane na wiele sposobów, między innymi:

 • na podstawie informacji przekazywanych podczas spotkań i na podstawie zawartych z nami umów
 • podczas kontaktu telefonicznego, faksowego, listownego, mailowego i innych form komunikacji elektronicznej,
 • podczas wypełniania (osobistego lub przez nas) wszelkiej innej dokumentacji,
 • z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich gdy zachodzi konieczność weryfikacji pozyskanych na Państwa temat informacji.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych (inne niż zgoda):

 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia niezbędnych działań w Państwa imieniu przed podpisaniem umowy. W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane do kontaktowania się z Państwem drogą telefoniczną i elektroniczną, do sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych przez nas usług, świadczenie usług zgodnie z zapisami umowy lub na innych ustalonych zasadach.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe jeśli jest to niezbędne do realizacji słusznych interesów Kancelarii, w szczególności dla administracji i zarządzania naszą działalnością,
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do spełnienia wymagań zgodności i obowiązków regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymogi organów podatkowych, wszelkich sądów właściwych lub organów administracji publicznej.
 • Przetwarzamy Państwa dane również do celów podatkowych i rachunkowych.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Przetwarzając Państwa dane w celu wykonania zawartej umowy oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię, a także na podstawie przepisów prawa udostępniamy je w szczególności:

 • osobom trzecim, które zatrudniamy w celu pomocy świadczenia usług niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działającym na rzecz i w imieniu Kancelarii,
 • naszym profesjonalnym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne w tym tłumaczom, księgowym, informatykom, specjalistom ds. PR,
 • podmiotom i organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności lub usługi,
 • podmiotom i organom państwowym i samorządowym, które są upoważnione do wglądu w dane na podstawie przepisów prawa,
 • sądom powszechnym i administracyjnym, którym dane osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem podpisanej z klientem umowy,
 • podmiotom i organom, które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunki, instytucjom lub podmiotom, które takie podmioty reprezentują,
 • podmiotom i organom, którym mogą być przekazane dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

6. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych poza granicami Unii Europejskiej

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim w sposób określony w niniejszej Informacji o prywatności może wiązać się z przekazaniem ich poza granice Unii Europejskiej. W takich wypadkach dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie
z zachowaniem jednego z poniższych zastrzeżeń:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe są przekazywane odbiorcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, który to jest zarejestrowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA;
  lub
 • Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę.

7. Retencja danych – okres przechowywania danych osobowych

Kancelaria zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Kancelaria jako Administrator Państwa danych osobowych będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie przez okres, do którego jest prawnie zobowiązany i usunie je gdy minie okres ich przydatności lub okaże się, że cel który ma być osiągnięty nie wymaga już przetwarzania takich danych, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Materiał ten ma charakter informacyjny i nie wymaga od Państwa podpisania w celu wyrażenia zgody na powyższe.

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa