Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie umowy kredytu frankowego
Nasze wyroki

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. – SO w Siedlcach

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. dotyczącej kredytu budowlano-hipotecznego denominowanego w walucie obcej (CHF), Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk, postanowieniem z dnia 14 maja 2021 roku (sygn. akt I C 547/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez:

  1. wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu,
  2. zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ,
  3. zakazanie pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz innych podobnych podmiotów informacji o niedokonywaniu przez powoda spłat rat kredytu.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał umowę kredytu budowlano-hipotecznego denominowanego w walucie obcej (CHF) z 2002 roku zawartą z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA.

W sprawie podnoszono m.in. zarzut nieważności umowy kredytu :

– wobec jej sprzeczności z ustawą tj. art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe wobec braku uzgodnienia kwoty kredytu;
– wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.);
a także okoliczność, iż umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne) wskutek czego – po eliminacji z niej postanowień abuzywnych – umowa pozostaje nieważna, jako niemożliwa do wykonania. W świetle podniesionej przez Kancelarię argumentacji Sad uznał, iż uprawdopodobniono roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową, szeroką argumentację w tym zakresie, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych dla Klientów rozstrzygnięć.

postanowieneSprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko PEKAO S.A. – SO w Siedlcach została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!