Kancelaria Radców Prawnych

rozwod a sprawa frankowa
Aktualności

Rozwód a kredyt frankowy – czy można wystąpić z pozwem przeciwko bankowi mimo rozwodu?

Oczywistym pozostaje, że w trakcie zwykle wieloletniego okresu kredytowania zmianie ulec mogą plany i zapatrywania życiowe, w tym co do wspólnego pożycia z osobą, z którą zobowiązanie to zostało zaciągnięte. W tym kontekście wskazania wymaga, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie stanowi żadnej przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku z tytułu zawarcia w umowie klauzul niedozwolonych. W przypadku rozwodu wręcz jako rozsądne jawi się uregulowanie zaciągniętych przed laty zobowiązań.

Ustalenie nieważności umowy a rozbieżność poglądów małżonków w kwestii dochodzenia roszczeń

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie stanowi żadnej przeszkody w ustaleniu nieważności zawartej z bankiem umowy. Oczywiście – sytuacją najbardziej korzystną, wykluczającą w zasadzie wszelkie (nawet minimalne) ryzyka procesowe z tym związane byłaby taka, w której to wszyscy kredytobiorcy inicjowaliby powództwo. Niemniej jednak, dochodzenie ustalenia nieważności zawartej umowy jest możliwe również przez każdego z byłych małżonków samodzielnie (co ma istotne znaczenie w sytuacji np. konfliktu pomiędzy byłymi partnerami). Uprawnienie takie zostało niejako „zagwarantowane” uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 12/23). Z treści powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego wynika bowiem, że nie wszyscy kredytobiorcy muszą wnosić pozew przeciwko bankowi albowiem, dla stwierdzenia nieważności umowy kredytowej nie jest wymagane tzw. współuczestnictwo konieczne ze strony wszystkich kredytobiorców. Tym samym wystąpienie przez jednego z byłych małżonków o ustalenie nieważności umowy przyniesie oczekiwany rezultat w postaci ustalenia nieważności umowy oraz zwrotu spełnionego przez tego małżonka na rzecz banku świadczenia nienależnego.

Powyższe orzeczenie z cała pewnością stanowi emanację zasady prawa do sądu i rozstrzyga ostatecznie kwestię możliwości samodzielnego dochodzenia roszczeń.

Sposób zwrotu świadczenia nienależnego na rzecz byłych małżonków

Oczywistym jest, że w sytuacji istnienia pomiędzy byłymi małżonkami rozbieżności poglądowych co do kwestii podjęcia wobec banku kroków prawnych i następnie skorzystania z uprawnienia wystąpienia z pozwem bez drugiego z kredytobiorcy, osoba występująca do sądu dochodzić winna zwrotu świadczenia nienależnego w wysokości w jakiej to właśnie ta osoba świadczyła na rzecz banku, co wynika z konstrukcji roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego.

Jeżeli jednak pomiędzy byłymi małżonkami istnieje zgoda co do konieczności podjęcia kroków prawnych, a co za tym idzie byli małżonkowie wytaczają powództwo o ustalenie nieważności umowy wspólnie, problematycznym może wydawać się sposób w jaki należałoby sformułować roszczenie o zasądzenie. Bywa przecież tak nierzadko, że po rozwodzie to tylko jeden z kredytobiorców dokonuje dalszej spłaty kredytu, zamieszkując przy tym w kredytowanej nieruchomości. W tym kontekście wskazania wymaga, że z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu rozwiązującego małżeństwo przez rozwód pomiędzy małżonkami przestaje obowiązywać ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Oznacza to tyle, że każdemu z byłych małżonków należy się zwrot świadczenia nienależnego w wysokości w jakiej rzeczywiście każdy z nich spełniał je na rzecz banku. Informacją istotną pozostaje przy tym, że wystarczy ażeby byli małżonkowie uregulowali pomiędzy sobą kwestię uczynionych przez nich na rzecz banku świadczeń (ustalili kto i w jakiej wysokości spełniał świadczenie nienależne). Wówczas roszczenie o zasądzenie świadczenia nienależnego winno opiewać na wskazane kwoty.

Podsumowując, rozwód nie stanowi żadnej przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku tak w przypadku istnienia rozbieżnych poglądów byłych małżonków, co do podjęcia kroków prawnych, jak i w przypadku zgody byłych małżonków w tym zakresie.

Możliwość komentowania Rozwód a kredyt frankowy – czy można wystąpić z pozwem przeciwko bankowi mimo rozwodu? została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!