Kancelaria Radców Prawnych

kredyty frankowe wyrok getin noble
Nasze wyroki

Nasza kolejna wygrana w skomplikowanej sprawie! Getin Noble Bank S.A. po raz drugi przegrywa spór z przedsiębiorcami

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii – tym razem w drugiej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami, a umowę zawierano w związku z działalnością gospodarczą jednego z kredytobiorców.

W dniu 25.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Joanna Karczewska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 17251/21 przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z dnia września 2008 r. zawarta przez kredytobiorców z Getin Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Odsetki ustawowe zasądzono od dnia wezwania do zapłaty.

Sąd Okręgowy w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że kredytobiorcy nie byli konsumentami, bowiem umowa kredytu została zawarta na potrzeby działalności gospodarczej jednego z kredytobiorców (refinansowanie kredytu zaciągniętego na zakup lokalu usługowego w którym prowadzono działalność gospodarczą). Niemniej jednak, Sąd doszedł do przekonania, iż umowa kredytu pozostaje nieważna na mocy art. 58 § 1 k.c. Przemawia za tym sposób sformułowania klauzul indeksacyjnych dotyczących przeliczenia waluty na potrzeby wykonywania umowy. Klauzule te pozostawiały bankowi daleko idącą swobodę oraz dowolność, a co za tym idzie wyłącznie bank mógł arbitralnie wpływać na wysokość zobowiązania. Naruszona została zatem równowaga kontraktowa stron. W tych okolicznościach kredytobiorcom przysługiwał interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu (art. 189 k.p.c.).

Sąd powołał się również na uchwałę Sądu Najwyższego wydaną w dniu 28.04.2022 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22 (wcześniej III CZP 33/21) o treści: „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385[1] k.c.”

Wydany przez Sąd Okręgowy, korzystny dla kredytobiorców, wyrok cieszy tym bardziej, że kredytobiorcy nie byli konsumentami. Fakt ten niósł ze sobą ryzyko procesowe, co jednak nie przeszkodziło Kancelarii w przeforsowaniu argumentacji co do nieważności umowy na podstawie art. 58 k.c. Sąd Okręgowy podzielił w całości argumentację pełnomocnika kredytobiorców co do nieważności umowy kredytu na zasadach ogólnych (art. 58 k.c.). Ochrona na mocy przepisów dotyczących tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) (art. 3851 k.c. i nast.) przysługuje jedynie konsumentom (art. 221 k.c.). W przypadku kredytobiorców niebędących konsumentami sądy mogą orzekać o nieważności umowy kredytu jedynie na zasadach ogólnych (art. 58 k.c.).

To już nasza druga wygrana w sporze z Getin Noble Bank S.A., w której nasi Klienci nie byli konsumentami. O wcześniejszym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.01.2021 r. (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 995/18) pisaliśmy na BLOGU.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

wyrok getin noble
uniewaznienie kredytu getin noble
Możliwość komentowania Nasza kolejna wygrana w skomplikowanej sprawie! Getin Noble Bank S.A. po raz drugi przegrywa spór z przedsiębiorcami została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!