Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie-kredytu-bos-bank
Nasze wyroki

Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej kredytu hipotecznego denominowanego, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Aleksandra Orzechowska-Sobolewska, postanowieniem z dnia 12 maja 2021 roku (sygn. akt XXVIII C 4832/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał umowę kredytu hipotecznego denominowanego w walucie obcej (CHF). Kredytu udzielono w celu finansowania budowy lokalu mieszkalnego i jego nabycia od Dewelopera (§ 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy). Kredyt został wypłacony w polskich złotych (PLN) (§ 1 ust. 1, 3 i 4 Umowy).Wedle § 1 ust. 4 Umowy: Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu. Stosownie do § 10 ust. 2 Umowy: „Kredytobiorca zobowiązany jest dokonywać spłaty rat kredytu w złotych, według kursu sprzedaży dewiz ogłaszanego przez Bank na dzień spłaty określony w Umowie kredytu. ”.Jeśli chodzi o postanowienia Regulaminu w świetle § 33 Regulaminu uruchomienie kredytu następowało w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF po kursie kupna obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu. W Regulaminie określono również, że spłata kredytu w złotych następuje w ratach określonych w walucie bazowej kredytu po ustalonym w Tabeli kursie sprzedaży (§ 34 Regulaminu).

W sprawie podnoszono m.in. zarzut nieważności umowy kredytu :
– wobec jej sprzeczności z ustawą tj. art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe wobec braku uzgodnienia kwoty kredytu;
– wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.);
a także okoliczność, iż umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne) wskutek czego – po eliminacji z niej postanowień abuzywnych – umowa pozostaje nieważna, jako niemożliwa do wykonania. W świetle podniesionej przez Kancelarię argumentacji Sad uznał, iż uprawdopodobniono roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową, szeroką argumentację w tym zakresie, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych dla Klientów rozstrzygnięć.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski

skan17-05

skan17-05-21

Możliwość komentowania Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sprawie Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!