Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie kredytu w bnp paribas
Nasze wyroki

Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – BNP Paribas Polska S.A.

W sprawie kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.  dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Bednarczyk, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. sygn. akt XXV C 454/21 udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu oraz zakazanie pozwanemu Bankowi przekazywania do Biura Informacji Kredytowej SA oraz Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor SA informacji o niedokonywaniu przez powodów spłat do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny z 2006 roku, zawartej z Fortis Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. Kredyt jest kredytem denominowanym w CHF, bowiem jego uruchomienie miało nastąpić w PLN. Kredyt został wypłacony w polskich złotych (PLN) a kwota określona w PLN, a więc w walucie innej niż waluta kredytu, została przewalutowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku (§ 3 ust. 1 lit. c Umowy).  Integralną częścią Umowy był „Regulamin udzielania kredytu hipotecznego dla Klientów indywidualnych w Fortis Bank Polska S.A.” stanowiący Załącznik nr II do zarządzenia nr A/43/2005 Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska S.A. z dnia 17 października 2005 r.  Wedle Regulaminu wypłata kredytu w walucie obcej następuje przy zastosowaniu kursu zakupu walut w Banku z dnia wypłaty kredytu (§ 19 ust. 4 Regulaminu). Ponadto, raty spłat przeliczane są na złote, według ostatniej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu jej wymagalności, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut (§ 21 ust. 3 Regulaminu). Fundamentalnym pozostaje przy tym, że nigdzie w Umowie, ani Regulaminie nie zdefiniowano sposobu ani kryteriów, na podstawie których przez Bank określany był kurs waluty obcej na potrzeby wykonywania Umowy.

W tych okolicznościach, po raz kolejny Sąd Okręgowy podzielił argumentację pełnomocnika powodów uznając za uprawdopodobnione roszczenie, w tym zarzuty co do abuzywności klauzul denominacyjnych oraz nieważności umowy kredytu.

skanSprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski.

Brawo Sąd! Brawo Mecenasi!

Możliwość komentowania Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu – BNP Paribas Polska S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!