Kancelaria Radców Prawnych

W-sprawie-kredytobiorcy-przeciwko-PKO-BP-S.A-1-760x430 (2)
Nasze wyroki

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.

W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A.  dotyczącej kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny  denominowanego w walucie obcej (CHF), Sąd Okręgowy w Warszawie XXV  Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Błażejczyk, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2021 roku (sygn. akt XXV C 945/21) udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez:

  1. wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powoda, w wysokości i terminach określonych umową o kredyt mieszkaniowy własny kat hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem,
  2. zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wskazanej w pkt 1.,
  3. zakazanie pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej SA i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA oraz innych podobnych podmiotów informacji o niedokonywaniu przez powoda spłat rat kredytu od dnia udzielenia zabezpieczenia.

W rozpoznawanej sprawie Sąd oceniał umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem z 2008 roku.  Wskazana umowa dzieli się na Część Szczególną Umowy („CSU”) oraz Część Ogólną Umową ( „COU”). Kredyt był kredytem denominowanym do CHF, bowiem jego uruchomienie mogło nastąpić wyłącznie w PLN. Odnośnie spłaty kredytu zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b) oraz pkt 3) – następowała w walucie PLN po przeliczeniu na walutę CHF zgodnie z aktualną na dzień dokonywania spłaty Tabelą kursów prowadzoną przez Bank.  W sprawie podnoszono m.in. zarzut nieważności umowy wobec jej sprzeczności z ustawą tj. art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy Prawo bankowe wobec braku uzgodnienia kwoty kredytu; a także okoliczność, iż umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne) wskutek czego – po eliminacji z niej postanowień abuzywnych – umowa pozostaje nieważna, jako niemożliwa do wykonania. W świetle podniesionej przez Kancelarię argumentacji Sad uznał, iż uprawdopodobniono roszczenie, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ostatnim okresie do Kancelarii spływa lawina pozytywnych rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczeń. Odnotować należy, że ostatnimi czasy Kancelaria opracowała zupełnie nową, szeroką argumentację w tym zakresie, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych dla Klientów rozstrzygnięć.

W-sprawie-kredytobiorcy-przeciwko-PKO-BP-S.ASprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania W sprawie kredytobiorcy przeciwko PKO BP S.A. została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!