Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga !

Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga ! Zasądzono niemal milion złotych na rzecz kredytobiorców.

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w dniu 9 sierpnia 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt III C 1589/20, SSO Rafał Jasiński), zgodnie z treścią którego ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 roku. Na rzecz kredytobiorców zasądzono kwoty: 203.122,90 PLN oraz 160.830,44 CHF , co w przeliczeniu stanowi niemal milion złotych. Sprawia to, iż jest to jedno z orzeczeń zasądzających najwyższe świadczenie na rzecz kredytobiorców.

Pozew oddalono co do odsetek ustawowych za opóźnienie wobec uwzględnienia zarzutu zatrzymania. W ocenie Kancelarii brak jest podstaw do uwzględniania zarzutu zatrzymania, mając na względzie m.in., że:

  • umowa kredytu nie należy do umów wzajemnych, natomiast wyłącznie w odniesieniu do tego rodzaju umów może być podniesiony zarzut zatrzymania,
  • brak jest możliwości stosowania zarzutu zatrzymania w drodze analogii do umowy niewzajemnej,
  • podniesienie zarzutu zatrzymania pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.),
  • uwzględnienie zarzutu zatrzymania prowadziłoby do zniweczenia ochrony konsumenckiej wynikającej z Dyrektywy 93/13,
  • konieczność zapewnienia ochrony na mocy Dyrektywy 93/13 wymaga zaniechania stosowania przepisów art. 496 k.c. i art. 497 k.c.
  • zarzut zatrzymania na gruncie sprawy jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i ratio legis normy prawnej zawartej w art. 496 k.c., bowiem Bank może podnieść zarzut potrącenia, który jest zarzutem dalej idącym.

W związku z uwzględnieniem przez Sąd zarzutu zatrzymania, co jest błędne, wyrok zostanie zaskarżony apelacją.

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Możliwość komentowania Raiffeisen Bank International AG pokonany przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga ! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!