Kancelaria Radców Prawnych

sprawa przeciwko mBank
Nasze wyroki

mBank SA przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Wyrok sądu II instancji w 24 miesiące!

Prawomocne ustalanie nieważności umów kredytów indeksowanych do CHF mBanku S.A. stało się zasadą przed sądami powszechnymi w całej Polsce. Tak też było w sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko mBank SA. dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF z marca 2009 roku. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 26.01.2023 r. (I ACa 1705/22, SSA Tomasz Szabelski) oddalił w całości apelację mBanku oraz potwierdził, iż umowa kredytu pozostawała w całości nieważna.

Jeśli chodzi o postępowanie przed Sądem I instancji wskazać należy, że Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w osobie SSO Aleksandry Bartosiak w dniu 14 lutego 2022 r. wydał wyrok (sygn. akt I C 95/21), zgodnie z treścią którego ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców solidarnie wszystkie uiszczone spłaty oraz koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego. Sąd zasądzając całość świadczenia nienależnego zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, na których przesłuchano wyłącznie kredytobiorców. Wniosek dowodowy banku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (m.in. celem wyliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału) został oddalony. Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności wynikającego z wystosowanego przedprocesowego wezwania do zapłaty.

Apelację od w/w wyroku złożył bank zaskarżając wyrok w części uwzgledniającej powództwo. Tym niemniej, apelacja banku okazała się w całości bezzasadna.

Warto przy tym zaznaczyć, że umowa kredytu została zawarta w marcu 2009 roku, a zatem już po wejściu w życie nowelizacji art. 358 § 2 k.c., który był niegdyś stosowany przez niektóre sądy do ewentualnego wypełniania luki w zakresie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych zawieranych po 24.01.2009 r.

Sąd Apelacyjny uznał, iż umowy nie można uznać za ważną wobec braku możliwości utrzymania w mocy stosunku prawnego na skutek eliminacji klauzul abuzywnych (abuzywność klauzuli indeksacyjnej).

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 14 stycznia 2021 r., co oznacza, że prawomocny wyrok uzyskano w zaledwie 24 miesiące.

Sprawę prowadził w obu instancjach: r.pr. Miłosz Filip

wyrok prawomocny mbank
Możliwość komentowania mBank SA przegrywa prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Wyrok sądu II instancji w 24 miesiące! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!