Kancelaria Radców Prawnych

uniewaznienie czy odfrankowienie
Nasze wyroki

Dwa korzystne wyroki dotyczące umów dawnego GE Money Bank S.A. Sąd ustala ich nieważność

Miło nam poinformować o dwóch kolejnych korzystnych wyrokach dotyczących umów dawnego GE Money Bank S.A

Informujemy, że na mocy wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z dnia 24.04.2023 r. (III C 2157/22, SSO Konrad Gradek), Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu.

Analogicznie, na mocy wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z dnia 25.04.2023 r. (III C 1228/22, SSO Karol Kopcewicz), również ustalono nieważność umowy kredytu oraz zasądzono świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji, obciążając Bank całością kosztów procesu

W/w sprawy dotyczyły umów dawnego GE Money Banku S.A. zawartych w 2006 roku. Przedmiotowe wzorce umowne są wprawdzie postrzegane jako trudniejsze do podważenia, niemniej Kancelaria dysponuje argumentacją prawną pozwalającą na uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć.

Obie w/w sprawy prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski

Sądy w obu w/w sprawach nie podzieliły stanowiska banku i nie stwierdziły, jakoby umowa kredytu mogła podlegać dalszemu wykonywaniu z pominięciem odniesienia do marży. Obecnie sądy powszechne – pomimo specyficznej konstrukcji umowy GE Money Bank (budowy klauzuli indeksacyjnej w sposób odwołujący się do kursu średniego NBP z modyfikacją o marżę banku) – coraz częściej dochodzą do przekonania, że także ten specyficzny rodzaj umów pozostaje wadliwy, czego konsekwencją jest konieczność stwierdzenia nieważności umowy.

Szerzej o przyczynach nieważności umów GE Money Banku pisaliśmy już w następujących artykułach:
https://radcowie-prawni.waw.pl/blog/wyrok-tsue-z-dnia-29-kwietnia-2021-roku-c-19-20
https://radcowie-prawni.waw.pl/brak-mozliwosci-utrzymania-umowy-kredytu-indeksowanego-ge-money-bank-w-mocy

Co istotne, warto odnotować najnowsze postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2023 r. (I CSK 4195/22), w którym odmówiono przyjęcia skargi kasacyjnej Banku BPH S.A. do rozpoznania. Sąd Najwyższy zaaprobował pogląd, iż brak jest możliwości wykreślenie jedynie części abuzywnego postanowienia, co sprawia, że umowa kredytu winna zostać uznana za nieważną, wskazując że: „Do zagadnienia drugiego: z wyroku TSUE wydanego w sprawie C-19/20 nie wynika jednolity sposób traktowania zobowiązania do uiszczenia na rzecz kredytującego banku marży. Zobowiązanie takie wynika bowiem z treści konkretnej umowy zawieranej przez strony i podlega zasadom wykładni oświadczeń woli. Wykładnia ta, dokonywana w każdym przypadku, prowadzi do ustalenia treści normy wynikającej z interpretowanego postanowienia umownego. W przypadku umowy badanej w niniejszej sprawie jednak Sąd odwoławczy ustalił, że kwestionowane klauzule indeksacyjne dotyczą w równym stopniu wyliczenia samego zobowiązania kredytowego (świadczenia głównego), sposobu kalkulacji należnych rat, jak i naliczania marży. Z tej przyczyny nie znalazł podstaw do wyinterpretowania oddzielnej normy prawnej odnoszącej się wyłącznie do marży banku”.

wyrok unieważnienie kredytu frankowego
wyrok unieważnienie kredytu frankowego
Możliwość komentowania Dwa korzystne wyroki dotyczące umów dawnego GE Money Bank S.A. Sąd ustala ich nieważność została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!