Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko mBank S.A.!

Miło nam poinformować, że w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko mBank S.A. dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Macieja Wójcickiego wydał w dniu 5 lipca 2021 r. Nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 4953/21), zgodnie z treścią którego nakazał bankowi, ażeby ten w terminie 14 dni zwrócił na rzecz kredytobiorcy całkowitą kwotę wszystkich uczynionych przez kredytobiorcę świadczeń z tytułu nieważnej umowy kredytu (łącznie ponad 200.000,00 złotych według kursu średniego waluty CHF z dnia wydania nakazu – zgodnie z teorią dwóch kondykcji) bądź wniósł w tym terminie stosowny sprzeciw.

Warto przy tym wskazać, iż na kanwie opisywanej sprawy umowa kredytu została już całkowicie wykonana (kredyt spłacony w całości), co – mimo często zgłaszanych nam przez klientów w tym zakresie obaw – absolutnie nie zamyka kredytobiorcy drogi do skutecznego dochodzenia roszczeń.

Niniejsze potwierdza skuteczność stosowanej przez Kancelarię w tzw. sprawach „frankowych” argumentacji, wywodzącej nieważność umowy kredytu zarówno z uwagi na zawarcie w jej treści postanowień o charakterze abuzywnym w rozumieniu art. 3851 kodeksu cywilnego jak również wobec naruszenia granic swobody umów na skutek wykreowania stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 3531 kodeksu cywilnego).

Dzięki tego rodzaju kompleksowemu podejściu do problematyki kredytów waloryzowanych do waluty obcej, w ostatnim czasie otrzymujemy lawinę pozytywnych rozstrzygnięć czy to w zakresie wniosków o zabezpieczenie roszczeń czy też orzeczeń finalnie rozstrzygających proces, czego dowodem są coraz liczniej pojawiające się na łamach BLOGA Kancelarii artykuły.

nakaz_zaplaty

Sprawę prowadzi: r.pr. Konrad Korzybski.

Możliwość komentowania Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko mBank S.A.! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!