Kancelaria Radców Prawnych

nordea-bank-
Nasze wyroki

Aż dwie umowy dawnego Nordea Banku (obecnie PKO BP) nieważne!

Kolejny wyrok wydany w rok od dnia złożenia pozwu.

Sprawa dotyczyła oceny dwóch umów kredytu denominowanego w CHF zawartych w 2007 roku oraz 2010 roku z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.). Wyrokiem z dnia 28.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Radomiu, I Wydział Cywilny w sprawie I C 1414/20 (SSO Michał Gałek) zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji) i ustalił nieważność umów kredytu, a więc podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej, a hipoteka będzie mogła być wykreślona bez odrębnego postępowania. Stronę przegrywającą obciążono całością kosztów procesu.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umów wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.), a także iż charakter postanowień obu umów dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do ustalenia nieważności umów kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji. Co istotne druga umowa została zawarta w 2010 roku, a jej postanowienia od początku przewidywały możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w CHF, nie ma to jednak znaczenia wobec konieczności wypłaty kredytu po kursie kupna dowolnie ustalanym przez Bank, co jednoznacznie potwierdza publikowane rozstrzygnięcie.

Sprawę prowadzą: r.pr. Maciej Dujka i r.pr. Marcin Wojciński

wyrok w sprawie umowy z Nordea Bank

Możliwość komentowania Aż dwie umowy dawnego Nordea Banku (obecnie PKO BP) nieważne! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!