Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Umowa kredytu BOŚ S.A. nieważna! Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej

Nie zatrzymujemy się i wciąż wygrywamy. Tym razem upadła umowa Banku Ochrony Środowiska S.A.

Sprawa dotyczyła oceny umowy kredytu indeksowanego w CHF zawartej w 2008 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wyrokiem z dnia 24.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie II C 1899/20 (SSO Magdalena Antosiewicz) ustalił nieważność umowy kredytu  oraz zasądził zwrot świadczenia nienależnego na rzecz kredytobiorców (teoria dwóch kondykcji). Sąd  podzielił istnienie interesu prawnego strony powodowej w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 189 k.p.c.), co sprawia, że hipoteka będzie mogła być wykreślona przez sąd wieczysto-księgowy bez odrębnego postępowania.

W sprawie uzyskano korzystny dla Klientów Kancelarii istotny pogląd dla sprawy wyrażony przez Rzecznika Finansowego, jak i Prezesa UOKiK. Podejmowane przez nas tego typu działania mają na celu maksymalne zabezpieczenie interesu Klienta oraz zwiększenie szans na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Powództwo oddalono w nieznacznej części (6%) ze względu na uznanie przez Sąd Okręgowy za zasadnego zarzutu przedawnienia roszczenia za okres wcześniejszy niż 10 lat przed złożeniem pozwu. Tego typu rozstrzygnięcie, choć korzystne dla Banku, pozostaje jednak w sprzeczności z najnowszym orzecznictwem SN jak i TSUE (zob. uchwała SN z dnia 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 oraz orzeczenie TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. C-485/19). W tym stanie rzeczy Kancelaria planuje zaskarżenie wyroku – złożenie apelacji.

W sprawie podnoszono zarzut nieważności umowy wobec naruszenia granic swobody umów poprzez wykreowanie stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353[1] k.c.) oraz wobec jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.), a także iż charakter postanowień umowy dotyczących zasad ustalania kursów walut sprawia, że są one postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, co doprowadziło do ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego zgodnie z dominującą w doktrynie jak i orzecznictwie tzw. teorią dwóch kondykcji. Wyrok zapadł w 1 rok i 2 miesiące od dnia złożenia pozwu.

Sprawę prowadzą: r.pr. Miłosz Filip i r.pr. Konrad Korzybski

wyrok sprawa frankowa BOŚ

Możliwość komentowania Umowa kredytu BOŚ S.A. nieważna! Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!