Kancelaria Radców Prawnych

Nasze wyroki

Wygrana w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami !

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii – tym razem w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami, a umowę zawierano w związku z  przyszłą działalnością gospodarczą.

W dniu 15.01.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Kamil Gołaszewski) w sprawie o sygn. akt XXV C 995/18 przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z dnia 21.03.2006 r. zawarta przez kredytobiorców z Getin Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców świadczenie nienależne spełnione w walucie obcej CHF, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Sąd Okręgowy w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że kredytobiorcy nie byli konsumentami, bowiem umowa kredytu została zawarta na potrzeby przyszłej działalności gospodarczej oraz istniał związek pomiędzy kredytem, a funkcjonowaniem spółki, która została założona po zawarciu umowy kredytu. Niemniej jednak, Sąd doszedł do przekonania, iż umowa kredytu pozostaje nieważna na mocy art. 58 k.c. Przemawia za tym sposób sformułowania klauzul indeksacyjnych dotyczących przeliczenia waluty na potrzeby wykonywania umowy. Klauzule te pozostawiały bankowi daleko idącą swobodę oraz dowolność, a co za tym idzie wyłącznie bank mógł arbitralnie wpływać na wysokość zobowiązania. Naruszona została zatem równowaga kontraktowa stron. Przy tym, brak było podstaw do uzupełnienia luk w umowie z odwołaniem do średniego kursu NBP, mając w szczególności na względzie, że istotą spread’ było to, że zabezpieczał zysk banku, natomiast w 2006 roku, kiedy zawarto umowę kredytu bank nie zawierał umów, w których odwoływano by się do średniego kursu NBP. Bez zabezpieczenia ryzyka banku w postaci spread’u bank takiej umowy  nigdy by nie zawarł (musiałby w inny sposób zabezpieczyć swój interes i ryzyko np. stosując wyższą marżę). Nigdy nie zawarto by więc umowy o takiej treści, na takich samych warunkach, lecz tylko z odwołaniem do średniego kursu NBP, a nie do Tabeli Kursów. Nadto, zawarcie tego typu umowy było by sprzeczne z ówczesną polityką banku oraz ofertami kierowanymi w tamtym czasie do kredytobiorców. Do takich wniosków sąd doszedł m.in. na podstawie zeznań świadka zawnioskowanego przez bank.  W tych okolicznościach kredytobiorcom przysługiwał interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytu (art. 189 k.p.c.).

Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie o roszczeniu tytułem świadczenia nienależnego, to Sąd Okręgowy zastosował teorię salda, mając na względzie, że kwota spełnionego świadczenia nienależnego była niższa niż kwota uzyskanego kredytu. Stąd też Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców jedynie kwoty spłacone w CHF, natomiast w pozostałym zakresie (co do świadczenia nienależnego spełnionego w PLN) powództwo oddalił.

Wydany przez Sąd Okręgowy, korzystny dla kredytobiorców, wyrok cieszy tym bardziej, że kredytobiorcy nie byli konsumentami. Fakt ten niósł ze sobą ryzyko procesowe, co jednak nie przeszkodziło Kancelarii w przeforsowaniu argumentacji co do nieważności umowy na podstawie art. 58 k.c. Sąd Okręgowy podzielił w całości argumentację pełnomocnika kredytobiorców co do nieważności umowy kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili: r.pr. Miłosz Filip oraz r.pr. Maria Kozłowska. Brawo Sąd! Brawo Mecenasi!

 

wyrok_15.01

Możliwość komentowania Wygrana w precedensowej sprawie, w której kredytobiorcy nie byli konsumentami ! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!