Kancelaria Radców Prawnych

wyrok w sprawie umowy frankowej
Nasze wyroki

Umowa kredytu denominowanego w CHF dawnego Dominet Bank S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) nieważna w całości!

Miło nam poinformować o kolejnym korzystnym dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – tym razem dotyczącym rzadkiej umowy dawnego Dominet Bank S.A. (który nie posiadał dużego portfela kredytów frankowych).

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 9 stycznia 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 6069/21, SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska), zgodnie z treścią którego ustalił nieważność umowy kredytu dawnego Dominet Bank S.A. oraz zasądził świadczenie nienależne zgodnie z teorią dwóch kondykcji (w tym raty kapitałowo-odsetkowe, składki ubezpieczeniowe, oraz opłatę za wycenę nieruchomości), obciążając Bank całością kosztów procesu. Co do żądania odsetkowego trzeba wskazać, że Sąd przyznał odsetki od 14-go dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu, co jest rozstrzygnięciem zgodnym z Dyrektywą 93/13.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego w CHF z 2008 roku, która zawierała klauzule abuzywne takie jak:
 § 6 ust. 5 Umowy: „Wypłata Kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w PLN przy zastosowaniu kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku w dniu wypłaty Kredytu lub poszczególnych jego transz. Z zastrzeżeniem pkt 6.”
 § 7 ust. 11 Umowy: „W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w PLN — równowartość w PLN kwoty waluty do spłaty w walucie obcej, przeliczana jest według kursu sprzedaży dewiz/pieniądza zgodnie z aktualną Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek przeznaczony do obsługi Kredytu.”
 § 7 ust. 12 Umowy: „W przypadku Kredytu udzielonego w PLN, jeżeli zapłata następuje w walucie obcej zaakceptowanej przez Bank — równowartość w walucie obcej kwoty do spłaty w PLN, przeliczana jest według kursu kupna dewiz/pieniądza zgodnie z aktualną Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany Kredytobiorcy do dokonywania spłat z tytułu Kredytu.”
 § 7 ust. 13 Umowy: „W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w innej walucie obcej zaakceptowanej przez Bank – równowartość kwoty w walucie Kredytu obliczana jest po kursie kupna dewiz/pieniądza dla waluty wpłacanej przez Kredytobiorcę a następnie po kursie sprzedaży dewiz dla waluty Kredytu zgodnie z aktualną Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na wskazany przez Bank rachunek.”

Bank w postępowaniu sądowym próbował przeforsować, iż kredyt był kredytem walutowym wobec rzekomej możliwości wypłaty jak i spłaty kredytu w CHF, niemniej Sąd nie podzielił argumentacji Banku i przyznał rację kredytobiorcy co do tego, iż kredyt miał charakter kredytu denominowanego do waluty obcej, a nie czysto walutowego.

Pozew złożono w maju 2021 r. , a zatem wyrok zapadł w mniej niż 2 lata.

Sprawę prowadzi: r.pr. Miłosz Filip

Możliwość komentowania Umowa kredytu denominowanego w CHF dawnego Dominet Bank S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) nieważna w całości! została wyłączona
Skontaktuj się z nami!Umów się z radcą prawnym na rozmowę!