Wydział Frankowy coraz częściej orzeka w postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty w sprawie „frankowej” przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

Miło nam poinformować, że w jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Raiffeisen Bank International AG dot. kredytu indeksowanego do CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w osobie SRR del. Agnieszki Kossowskiej wydał w dniu 2 września 2021 r. nakaz zapłaty (sygn. akt XXVIII C 5722/21), zgodnie z treścią którego nakazał bankowi, ażeby ten w terminie 14 dni zwrócił na rzecz kredytobiorców całkowitą kwotę wszystkich uczynionych przez kredytobiorców świadczeń z tytułu nieważnej umowy kredytu (zgodnie z teorią dwóch kondykcji) bądź wniósł w tym terminie stosowny sprzeciw.

Warto przy tym wskazać, iż na kanwie opisywanej sprawy umowa kredytu została już całkowicie wykonana (kredyt spłacony w całości), co – mimo często zgłaszanych nam przez klientów w tym zakresie obaw – absolutnie nie zamyka kredytobiorcy drogi do skutecznego dochodzenia roszczeń.

Niniejsze potwierdza skuteczność stosowanej przez Kancelarię w tzw. sprawach „frankowych” argumentacji, wywodzącej nieważność umowy kredytu zarówno z uwagi na zawarcie w jej treści postanowień o charakterze abuzywnym w rozumieniu art. 3851 kodeksu cywilnego jak również wobec naruszenia granic swobody umów na skutek wykreowania stosunku prawnego sprzecznego z naturą (właściwością) stosunku zobowiązaniowego (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 3531 kodeksu cywilnego).

Dzięki tego rodzaju kompleksowemu podejściu do problematyki kredytów waloryzowanych do waluty obcej, w ostatnim czasie otrzymujemy lawinę pozytywnych rozstrzygnięć czy to w zakresie wniosków o zabezpieczenie roszczeń czy też orzeczeń finalnie rozstrzygających proces, czego dowodem są coraz liczniej pojawiające się na łamach BLOGA Kancelarii artykuły.

nakaz zapłaty Raiffeisen

tel. (22) 652 31 15
fax. (22) 620 12 42
Elektoralna 11 lok. 8
00-137 Warszawa